Atgoffa am yfory / A reminder about tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa bod y disgyblion yn cael dod i’r ysgol yfory yn gwisgo rhywbeth coch neu unrhywbeth yn ymwneud â Cymru  i ddangos eu cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol. Just a quick reminder that the pupils can come to school tomorrow wearing anything red or anything to do with Wales to show their … Read more

Cefnogi Cymru / Supporting Wales

Ar ddydd Mercher, Mehefin 16eg, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn coch neu’n gwisgo unrhywbeth yn ymwneud a Cymru i ddangos ein cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol fydd  yn chwarae yn erbyn Twrci yn gynnar gyda’r nos yn Nhwrnament Pel Droed yr Euros On Wednesday, June 16th, the pupils can come to school … Read more

Defnyddio ParentPay / Using ParentPay

Cinio Ysgol Nodyn i’ch hatgoffa y dylai pob rhiant / gwarchodwr sydd am i’w plentyn gael cinio ysgol i ddefnyddio ParentPay i ddewis y bwyd a thalu amdano, erbyn 8:00am bob bore (mae posib dewis a thalu am bythefnos o flaenllaw). I’r rheiny sydd a’i plant yn cael prydau ysgol am ddim, mae dal angen … Read more

Tywydd braf / Sunny weather

Gyda’r tywydd o’r diwedd yn gwella, dyma’r neges flynyddol i’ch hatgoffa i roi eli haul ar eich plentyn, cyn iddynt ddod i’r ysgol, os yw’r rhagolygon yn darogan tywydd poeth. Mae croeso iddynt ddod ac eli haul i’r ysgol os ydent yn gallu ei roi ymlaen eu hunain. Hefyd, dylid dod a cap / het … Read more

Nosweithiau rhieni / Parent Evenings

Nodyn i’ch hatgoffa i gwblhau yr holiadur nosweithiau rhieni, a ebostiwyd dydd Gwener, erbyn 3:30pm prynhawn yma os am drefnu galwad ffon efo athro / athrawes eich plentyn. A quick reminder to complete the parent evenings questionnaire, that was emailed on Friday, by 3:30pm today if you’d like to arrange a telephone call with your … Read more