Cinio Nadolig 7/12/22 Christmas lunch

Archebwch ymlaen llaw a thalwch ar Parentpay erbyn dydd Llun y 5ed. Bydd angen i chi ail-archebu os ydych eisoes wedi dewis prydau bwyd ar gyfer y 7fed a’r 8fed o Ragfyr. Diolch. Please pre-order and pay on Parentpay by Monday the 5th. You will need to re-order If you have already selected meals for … Read more

Maes Parcio / Car Park

Nodyn i’ch hatgoff eto mai maes parcio ar gyfer staff, dalwyr bathodyn glas a unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol gan yr ysgol i barcio yno yw maes parcio’r ysgol. Mae nifer gynyddol o rieni, gwarchodwyr a theuluoedd yn ei ddefnyddio, yn enwedig yn y prynhawniau gan beryglu disgyblion ac oedolion. Mae rhai hyd … Read more

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Below are this year’s Christmas concerts details: Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception 16:12:22 am / at 10:00am a / and 2:00pm yn yr ysgol / at the school Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2 15:12:22 am / at 2:00pm a / and 5:30pm yn yr ysgol / at … Read more

Clwb ar ysgol / After school club

A wnewch chi sicrhau eich bod yn archebu lle a thalu o flaenllaw, drwy ParentPay, os am i’ch plentyn fynychu y clwb ar ol ysgol. Mae hyn yn hynod o bwysig wrth i’r niferoedd sy’n defnyddio’r clwb gynyddu ac er mwyn i ni fedru sicrhau fod digon o staff i oruchwilio yn y clwb. Mae … Read more

Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen cwblhau’r ffurflen i nodi eich dewis o ddyddiad ar gyfer y nosweithiau rhieni sydd ar fin digwydd erbyn 12:00pm, yfory, dydd Mawrth 11eg. Ebostiwyd dolen i’r ffurflen atoch nos Fercher diwethaf. A reminder that the form noting your choice of a date for the upcoming parent evenings needs to be … Read more