Stondin Gacennau – Cyngor Ysgol – Cake Sale

Mae aelodau’r Cyngor Ysgol wedi trefnu stondin gacennau yfory bydd yn codi arian i’r elusen Giddo’s Gift. Elusen sydd yn agos iawn at galon un o aelodau’r Cyngor.  Pris cacen bydd 50c, holwn i’r disgyblion beidio dod a mwy na £1 yr un. Diolch 😊. The School Council have organised a charity cake sale for … Read more

Gwasanaeth Blwyddyn 6 / Year 6 Assembly

Diolch yn fawr i bawb am ddod i wasanaeth ffarwel blwyddyn 6. Mi oedd yn achlysur emosiynol ond mae’r plant nawr yn edrych ymlaen at weddill y dathliadau. Yn ogystal â disgyblion blwyddyn 6 rydym yn ffarwelio a nifer o staff ar ddiwedd yr wythnos. Hoffwn ddiolch iddynt am eu cefnogaeth a gwaith caled a … Read more

Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Yn dilyn y broses enwebu hoffwn ddiolch a llongyfarch Mrs Alison Taylor am ddod yn rhiant lywodraethwr i’r ysgol. Edrychaf ymlaen at gydweithio gyda Mrs Taylor yn ei rôl newydd. Following the nomination process we would like to thank and congratulate Mrs Alison Taylor on becoming a parent governor at the school. I look forward … Read more

Hwyl fawr Miss Pierce / Farewell to Miss Pierce

Mi fydd Miss Emily Pierce dobarth Drudwen  yn gorffen gyda ni yma yn Ysgol Bro Alun heddiw.  Hoffwn ddiolch yn fawr iawn iddi am ei holl waith caled ers iddi gychwyn. Dymuniadau gorau i ti Miss Pierce yn dy swydd newydd. Today will be Miss Emily Pierce of Drudwen class’s last day at Ysgol Bro … Read more

Monitro presenoldeb y disgyblion / Monitoring Pupils’ Attendance

Monitro presenoldeb y disgyblion Targed presenoldeb awdurdod lleol Wrecsam am bresenoldeb disgyblion ydy 95%. Wythnos diwetha mi oedd presenoldeb disgyblion Ysgol Bro Alun yn 91.2%. Dros yr wythnos mi oedd 12 o ddisgyblion yn hwyr yn cyrraedd yr ysgol. Monitoring Pupils’ Attendance Wrexham LEA’s attendance target is 95%. Last week Ysgol Bro Alun’s attendance was … Read more