Ffurflenni imiwneiddio ffliw / Flu Immunisation Forms

Dosbarth Derbyn i Bl 6 – Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod wedi dychwelyd y ffurflenni imiwneiddio ffliw, a ddosbarthwyd cyn yr haf, i’r ysgol erbyn  PETH CYNTAF BORE FORY! Mae angen i ffurflenni pob plentyn gael eu dychwelyd, os ydech yn cydsynio i’ch plentyn gael ei imiwneiddio ai peidio. Mae ffurflenni … Read more

Gorchuddion wyneb / Face coverings

Gyda niferoedd achosion Covid-19 yn cynyddu yn ysgolion Wrecsam a wnewch chi os gwelwch yn dda wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu eich plant yn yr ysgol ac os yn dod i mewn i’r adeilad, gan gynnwys at y swyddfa os gwelwch yn dda. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i bawb sy’n … Read more

Neges gan y CRhA / Message from the PTA

Cynhelir carnifal Bradley dydd Sadwrn Medi 18fed a mae’r CRhA am gael bwrdd yno yn gwerthu cacennau er mwyn codi arian. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu ar y diwrnod ac am gyfraniadau o gacennau, donuts ayyb. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help neu rodd. Diolch The Bradley carnival is next weekend on Saturday … Read more

Mis Medi / September

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ym mhob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 6, dydd Iau yma, Medi yr 2il. Bydd y disgyblion Meithrin newydd yn cychwyn ar y dyddiadau sydd wedi eu gyrru ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd gwybodaeth … Read more

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Bydd angen i ddisgyblion Meithrin a Derbyn (Dryw, Robin Goch a Pioden) ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol yfory (dydd Mawrth) os yn bosib os gwelwch yn dda.   The Nursery and Reception pupils (Dryw, Robin Goch and Pioden) will need to come to school in their PE kit tomorrow if possible please.