Clwb ar ôl Ysgol/After School Club

Clwb Ar Ôl Ysgol

Ar gael o 3:15pm tan 5:10pm ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cost: £7.00

Bwcio a talu o flaen llaw efo: https://www.parentpay.com/

 

Costau Ychwanegol

Os nag ydych yn bwcio eich plentyn i mewn i’r clwb mi fydd yna gost o £2 am bob plentyn am bob sesiwn sydd heb ei fwcio

Cofiwch ganslo o leiaf 24 awr o flaen llaw os nag oes angen y lle arnoch mwyach. Os nag ydych yn canslo mi fydd yn rhaid i chi dalu am y sesiwn, ni fyddwch yn derbyn ad daliad. Os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol ar y diwrnod mi fyddwch yn derbyn ad daliad.

Dirwy am fod yn hwyr yn casglu eich plentyn – £2 am bob pum munud yr ydych yn hwyr mae’r y clwb yn cau am 5.10y.h yn brydlon.

Mi fydd y taliadau ychwanegol yma yn ymddangos ar eich cyfrif Parentpay.

Mae’r system bwcio yn un hanfodol er mwyn sicrhau bod y lefel staffio yn gywir i’r nifer o blant sydd yn mynychu’r clwb ar ôl ysgol. Er diogelwch eich plentyn mae’n rhaid bwcio o flaen llaw.

 

 

After School Club

Available from 3:15pm to 5:10pm Monday to Friday in the school hall.

Cost: £7.00

Please book and pay beforehand using https://www.parentpay.com/

 

Additional Costs

If you do not book your child into the after school club there will be an additional fee of £2 per child per session not booked.

Please remember to cancel club at least 24 hours in advance if you no longer require the space. If you do not cancel you will still be charged for the session you will not receive a refund. If your child is absent from school on the day you will receive a refund.

A fine will be charged if you are late collecting your child – £2 every 5 minutes you are late, club closes at 5.10pm promptly.

The additional payments will show on your Parentpay account.

The booking system is essential to ensure that the staffing ratio is correct for the numbers of pupils attending the after school club. For the safety of your child you must book beforehand.