Diwrnod 3 – Unigolion iach a hyderus / Day 3 – Healthy and confident individuals

Heddiw dysgodd y disgyblion am bwysigrwydd bod yn hyderus ac yn iach er mwyn teimlo’n dda am eu hunain ac er budd ein hiechyd meddwl.  Cyflwynwyd sgiliau bywyd pwysig yn ystod y dydd megis sgiliau coginio, sut i gadw’n heini a gwersi ar gadw’n ddiogel a gwneud dewisiadau da.

Roedd holl aroglau coginio yn anhygoel o amgylch yr ysgol a manteisiodd pawb ar fod allan yn y tywydd bendigedig hwn.

Profiadau gwerthfawr a sgiliau bywyd go iawn!

Today the pupils learned about the importance of being confident and healthy in order to feel good about themselves and to improve their mental health.  Important life skills were also introduced during the day such as cooking skills, keeping fit activities, and lessons on keeping safe and making good choices.

 All the cooking smelt amazing and everyone took advantage of being outside in this wonderful weather.

Essential life experiences and vital skills!

 

Dyma fideo o ddigwyddiadau’r dydd:- /  Here is a video of the day’s events:-