Blwyddyn 5 a 6

Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn medru dod â bocsys cardfwrdd ee, bocs grawnfwyd i’r ysgol erbyn dydd Llun nesaf (20.9) os gwelwch yn dda. Byddwn yn eu defnyddio yn ein gweithgareddau creadigol.   We would appreciate it if you could bring cardboard boxes e.g cereal box to school by next Monday (20.9) please. We will … Read more

BWYD BORE – MORNING SNACK

BWYD BORE – MORNING SNACK Mae croeso i’r plant ddod a ffrwyth neu lysiau o adre gyda nhw i fwyta fel snac bore. Yn unol â’n polisi ysgol iach a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar fwyta’n iach mewn ysgolion. dylid dod â ffrwyth neu lysiau yn unig ac mae croeso iddynt ddod a photel o ddŵr. … Read more

Ffurflenni imiwneiddio ffliw / Flu Immunisation Forms

Dosbarth Derbyn i Bl 6 – Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod wedi dychwelyd y ffurflenni imiwneiddio ffliw, a ddosbarthwyd cyn yr haf, i’r ysgol erbyn  PETH CYNTAF BORE FORY! Mae angen i ffurflenni pob plentyn gael eu dychwelyd, os ydech yn cydsynio i’ch plentyn gael ei imiwneiddio ai peidio. Mae ffurflenni … Read more

Gorchuddion wyneb / Face coverings

Gyda niferoedd achosion Covid-19 yn cynyddu yn ysgolion Wrecsam a wnewch chi os gwelwch yn dda wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu eich plant yn yr ysgol ac os yn dod i mewn i’r adeilad, gan gynnwys at y swyddfa os gwelwch yn dda. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i bawb sy’n … Read more

Neges gan y CRhA / Message from the PTA

Cynhelir carnifal Bradley dydd Sadwrn Medi 18fed a mae’r CRhA am gael bwrdd yno yn gwerthu cacennau er mwyn codi arian. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu ar y diwrnod ac am gyfraniadau o gacennau, donuts ayyb. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help neu rodd. Diolch The Bradley carnival is next weekend on Saturday … Read more