Diolch / Thank you

Hoffai’r staff ddiolch yn fawr iawn i bawb am yr anrhegion a’r cardiau a gawsant ddiwedd y tymor, caiff eich caredigrwydd ei werthfawrogi’n fawr. Diolch a phob hwyl i Mr Kimberley, Mr Roberts, Mrs Scard-Jones a Miss Cara sydd yn gadael Bro Alun ac yn dechrau swyddi newydd fis Medi. Bydd yr ysgol yn ail … Read more

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Athletics

Cafwyd llwyddiant ym mabolgampau’r Urdd ddydd Mercher efo Ted Pearson a Darcy Griffiths yn dod yn ail yng nghystadleaueth taflu pel i fechgyn a merched Bl 3 a 4. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau! There was success in the Urdd Athletics competition on Wednesday with Ted Pearson and Darcy Griffiths coming second in the ball throwing … Read more

Mabolgampau / Sports Day

Llongyfarchiadau i lys Helyg am ennill y mabolgampau eleni! Dyma Erin a Charlie yn derbyn y cwpan ar ran y llys yn y gwasanaeth y prynhawn ‘ma. Congratulations to Helyg on being the winning team in this year’s Sports Day! Here’s Charlie and Erin accepting the trophy on behalf of the team.

Trip Blwyddyn 1 / Year 1’s Trip

Cafodd Blwyddyn 1 gymaint o hwyl ar eu taith i Barc Saffari Knowsley yr wythnos hon. Aethon nhw ar daith bws a dysgu am anifeiliaid o Ewrop, Affrica ac Asia. Roedden nhw hefyd wrth eu bodd yn gwylio’r morloi  yn perfformio, wel am dalentog! I orffen y diwrnod cawsom weithdy diddorol am anifeiliaid o Affrica. … Read more

Trip Lerpwl Bl5 / Y5 Liverpool Trip

Mae Blwyddyn 5 wedi cael diwrnod gwerth chweil yn Lerpwl heddiw. Ymweliad ddiddorol iawn â’r amgueddfa forwrol ac yna cyfle i ymarfer sgiliau pêl-rwyd yng nghwpan pêl-rwyd y byd! Year 5 have had a brilliant day in Liverpool today. A very interesting visit to the Maritime Museum and a chance to practice netball skills at … Read more

Raffl CRhA / PTA Raffle

Diolch i bawb a gefnogodd ddigwyddiadau’s CRhA yn y mabolgampau. Tynnwyd y raffl ar Ddydd Gwener, Gorffennaf 12fed gan Miss Mandy. Llongyfarchiadau i’r enillwyr sydd ar y rhestr isod – cewch gasglu’r gwobrau o dderbynfa’r Ysgol. Thank you to everyone who supported the PTA activities at the Sports Days this week. The raffle draw was … Read more