Twrnament Pêl-rwyd / Netball tournament

Cafodd timau pêl-rwyd bl5 a Bl6 ddiwrnod bendigedig yn nhwrnament pêl-rwyd yr Urdd heddiw ym Mhrifysgol Glyndŵr. Fe wnaeth pawb chwarae yn arbennig o dda ac roedd yn wych gweld pawb wrth eu boddau yno! Da iawn i chi gyd. Diolch yn fawr i’r rhieni a’r teuluoedd ddaeth i gefnogi. Year 5 and Year 6 … Read more

Nofio Bl5 / Year 5 Swimming

Bydd angen i’r plant ddod â dillad i’r gwersi nofio o hyn ymlaen er mwyn ymarfer sgiliau achub bywyd. Bydd dal angen gwisg nofio hefyd. Merched – crys t a siorts Bechgyn – crys t The children will need to bring clothes to their swimming lessons from now on to practice lifesaving skills. They will … Read more

Bwyd bore – Morning snack

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn (6 wythnos). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is due for this half term (6 Weeks). Please make your payment online: … Read more

Dirprwy Bennaeth / Deputy Head Teacher

Neges i’ch hysbysu y bydd ychydig o newid yn staffio’r ysgol o ddechrau Tymor yr Haf i ddiwedd Rhagfyr eleni efo’n dirprwy bennaeth, Mrs Awel Watson-Smyth ar gyfnod mamolaeth yn ystod y ddau dymor yma. Llongyfarchiadau iddi!  Ddiwedd wythnos diwethaf, apwyntiwyd Miss Ffion Hughes (Bl 5) yn ddirprwy bennaeth dros dro tra bod Mrs Watson-Smyth … Read more

Mrs Glenna Hughes

Yfory, byddwn yn ffarwelio â Mrs Glenna Hughes sydd yn mynd i swydd newydd yn Ysgol Morgan Llwyd. Bu Mrs Hughes yn dysgu yn ystod cyfnodau CPA athrawon yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf yn ogystal â rhedeg rhaglen Dyfal Donc llythrennedd a rhifedd i unigolion. Bu hefyd yn gweithio yn y clybiau brecwast ac … Read more