ELI HAUL A HET – SUN SCREEN AND HAT

Annwyl Rieni

A wnewch chi ofalu fod eich plentyn yn cael het haul i ddod i’r ysgol os gwelwch yn dda. Os ydy hi’n bosib, mi fyddai yn fwy hwylus i’ch plentyn adael yr het yn yr ysgol drwy’r amser. Hefyd, hoffwn eich atgoffa am bolisi’r ysgol ynglŷn â’r defnydd o eli haul. Ni fydd athrawon yn rhoi eli haul ar blant a hynny am y rheswm syml nad yw’r amser ganddynt i roi eli haul ar 30 o blant cyn iddynt fynd allan bob amser chwarae. Mae rhai o blant yr ysgol yn ddigon abl i roddi’r eli haul ymlaen eu hunain ond gyda’r plant ieuengaf rydym yn argymell i’r rhieni i roi’r eli haul 12 awr arnynt cyn iddynt ddod i’r ysgol. Ar ddyddiau poeth iawn bydd yr athrawon yn annog y plant i fynd i’r cysgod.

Dear Parents

Will you please make sure that your child brings a sun hat to school. If possible, it would be better for your child to leave the hat in school at all times as the weather is so unpredictable. Also, I would like to remind you of the school’s policy on administering sun cream. No staff member will be administering sun cream simply because they have not got the time to put cream on 30 children before they go out each playtime. Some of the children are able to put on the sun cream themselves but with the younger pupils we advise all parents to put the 12-hour sun cream on them before they come to school. On hot days the staff will encourage the children to go the shaded parts of the yard.