ELI HAUL / SUN CREAM

Gan fod y tywydd mor braf a wnewch chi ofalu fod eich plentyn yn cael potel ddwr a het haul i ddod i’r ysgol os gwelwch yn dda.

Hefyd, hoffwn eich atgoffa am bolisi’r ysgol ynglŷn â’r defnydd o eli haul. Ni fydd athrawon yn rhoi eli haul ar blant a hynny am y rheswm syml nad yw’r amser ganddynt i roi eli haul ar i fyny at 30 o blant cyn iddynt fynd allan bob amser chwarae. Mae rhai o blant yr ysgol yn ddigon abl i roddi’r eli haul ymlaen eu hunain. Ar ddyddiau poeth iawn bydd yr athrawon yn annog y plant i fynd i’r cysgod.

Gan fod na blant sydd ag alergedd i gnau gofynnwn yn garedig i chi wirio’r cynhwysion yn yr eli haul gan ein bod yn ymwybodol o rai sydd ag olew cnau ynddynt.

Gyda’r plant ieuengaf rydym yn argymell i’r rhieni i roi’r eli haul 12 awr arnynt cyn iddynt ddod i’r ysgol.

Diolch.

MI FYDD ANGEN ENW EICH PLENTYN AR POB EITEM.

*********************************************

 As the weather is warm and sunny, will you please make sure that your child brings a water bottle and a sun hat to school.

 Also, I would like to remind you of the school’s policy on administering sun cream. No staff member will be administering sun cream simply because they have not got the time to put cream on up 30 children before they go out each playtime. Some of the children are able to put on the sun cream themselves.  On hot days the staff will encourage the children to go the shaded parts of the yard.

As there are children who are allergic to nuts, we kindly ask you to check the ingredients in the sunscreen as we are aware of some that have nut oil in them.

 With the younger pupils we advise all parents to put the 12-hour sun cream on them before they come to school.

Thank you.

EACH ITEM SHOULD BE MARKED CLEARLY WITH YOUR CHILD’S NAME