Gwersi Cymraeg i Miss Fiona a Miss Mandy / Welsh lessons for Miss Fiona and Miss Mandy

Hoffwn ddiolch yn fawr i Bethan Rowlands cydlynydd y Siarter Iaith am ddod yma bore ‘ma i roi gwersi Cymraeg i Miss Fiona a Miss Mandy sy’n gweithio yma yn y clwb brecwast , amser cinio ac yn glanhau hefyd.

Roedd y ddwy yn hynod o ddiolchgar am adnoddau Cymraeg defnyddiol iawn ac am linyn cerdyn adnabod i ddangos  bod y ddwy yn dysgu Cymraeg.

Mae’r disgyblion a’r staff yn edrych ymlaen at helpu’r ddwy gyda’r Gymraeg yma yn yr ysgol.

Diolch i chi’ch dwy!

I would like to thank Bethan Rowlands  our Language Charter co-ordinator for coming here this morning to give Miss Fiona and Miss Mandy Welsh lessons. Miss Fiona and Miss Mandy both work in our breakfast club, at lunchtime and with the cleaning too!

Both were extremely grateful for very useful Welsh resources and for a lanyard to show that they are both Welsh learners.

The pupils and staff are looking forward to help both with their Welsh here at Ysgol Bro Alun.

Thank you both!