Plant Mewn Angen / Children in Need

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod prysur iawn heddiw wrth i ni godi arian at Plant Mewn Angen! Mae’r plant wedi bod yn hynod o brysur yn codi arian yn ôl eu hoedran heddiw a drwy’r wythnos. Mae yna blant wedi bod yn rhedeg, neidio, dawnsio, darllen, tynnu lluniau a gwneud heriau Mathemateg, a phopeth yn ymwneud â’u hoedran. Da iawn chi blant! Mae Eva a Kai o’r Cyngor Ysgol wedi cyfri’r arian a rydym wedi casglu £258.25 hyd yn hyn! Diolch yn fawr iawn i chi gyd am gefnogi.

It has been a very busy day today as we have been raising money for Children in Need! The children have been ever so busy raising money by acting their age, which was Pudsey’s special challenge this year. There have been children running, jumping, dancing, reading, drawing and doing Maths challenges, all associated with their ages. Well done to everyone! Eva and Kai from the School Council have counted the money and we have raised £258.25 so far! Thank you very much for your support.