Pwysig -Eisteddfod yr Urdd 2023- Important

PWYSIG:– Bydd dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau canu a llefaru’r Urdd dydd Mercher nesaf sef y 8.2.23
Gofynnwn yn garedig i chi gofrestru mor fuan â phosib os gwelwch yn dda os yw eich plentyn yn awyddus i gystadlu.

Byddwn yn cynnal Clwb yr Urdd dydd Mercher nesaf ar gyfer y disgyblion sydd yn aelodau (£10) ac wedi cofrestru ar gyfer y cystadlaethau ar Porth yr Urdd (https://porth.urdd.cymru/)

Mae cyfarwyddiadau ar sut i gofrestru isod:-

  1. Ar gyfer cofrestru, ewch i wefan yr Urdd ac i Adran yr Eisteddfod: https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2023/cystadlu/
  2. Dilynwch y botymau gwahanol ar gyfer cyrraedd ‘Cofrestru i Gystadlu’.
  3. Bydd angen i chi logio i mewn i’r Porth (yn defnyddio’r manylion pan wnaethoch chi ymaelodi eich plentyn)
  4. Os nad yw’ch plentyn yn aelod, bydd angen i chi ymaelodi yn gyntaf, ac yna cofrestru.
  5. Cofiwch mai ar gyfer cystadlu yn unigol yw hyn.

Diolch am eich cydweithrediad.

 

IMPORTANT:– The closing date for the Urdd singing and recitation competitions is next Wednesday which is 8.2.23
We kindly ask that you register as soon as possible if your child is eager to compete.

The  Urdd Club will begin next Wednesday for the pupils who are members (£10) and have registered for the stage competitions. http://(https://porth.urdd.cymru/)

Instructions are noted below:-

  1. For registration, visit the Urdd website and the Eisteddfod Department: https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20231/cystadlu/
  2. Click  ‘Register to Compete’.
  3. You will need to log in to the Portal (using the details when you signed your child up to Urdd membership)
  4. If your child is not a member, they will need to become a member first, and then register.
  5. Remember that this is for individual competitions only.

Thank you again for your cooperation.