Stondin Menter Bl. 5 / Yr. 5 Enterprise Stall

Llongyfarchiadau enfawr i’r criw talentog yma o Flwyddyn 5 am gynnal stondin menter trwy’r bore i holl ddisgyblion yr ysgol. Ar ôl sefydlu cwmni o’r enw ‘Bargeinion Bro Alun’ misoedd yn ôl, bu’r merched yn brysur yn paratoi cynnyrch i’w gwerthu. Roedd popeth yn broffesiynol, y trefnu a’r gwerthu.
Nid oes lle i ymlacio rwan, mae’r merched angen cyfri’r holl arian i weld os ydyn nhw wedi codi digon i brynu hufen iâ i holl ddisgyblion yr ysgol ar ddiwedd y flwyddyn.
Diolch i bawb oedd wedi gwario ar y stondin, i rieni’r merched am eu cefnogi, ac wrth gwrs i’r merched – sêr Dragons’ Den neu The Apprentice y dyfodol!

A huge congratulations to this talented group from Year 5 for holding an enterprise stall throughout the morning for all the school’s pupils. After setting up a company called ‘Bro Alun Bargains’ months ago, the girls have been busy preparing products to sell. Everything was professional, from the stands to the signs.
There is no time to relax now, the girls need to count the money to see if they have raised enough to buy ice cream for all the school’s pupils at the end of the year.
Thank you to everyone who spent money at the stall, to the girls’ parents for supporting them, and of course to the girls – stars of Dragons’ Den or The Apprentice of the future!