Ymaelodi efo’r Urdd / Urdd Membership

Mae hi’n amser i’r rheini sy’n dymuno i ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto.

Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2023/24) ydy :

· Aelodaeth unigol – £10.00

· £1 yn unig i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim, grant cynllun gwisg ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg

· £25 i deulu o 3 neu fwy.

Er mwyn ymaelodi’r disgyblion,  rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein gan greu cyfri a phroffil o fewn Y Porth. Ar ôl creu cyfri, bydd modd i chi fwrw ati gydag aelodaeth yr Urdd, a gellir dychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio neu newid manylion. Os oes gennych gyfrif ers llynedd, bydd modd mewngofnodi ac ymaelodi drwy’r cyfrif hwnnw.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Bydd bathodyn am ddim i bawb fydd yn ymaelodi a cherdyn gyda’r rhif aelodaeth (cadwch y rhif yn ddiogel).

Ni fydd y plant yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod os nad ydynt yn aelodau:-Cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol, CogUrdd,  chwaraeon yr Urdd  megis pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, nofio a.y.y.b

It’s time for those that would like to join the ‘Urdd’ to do so once again.

If your child wishes to join, this year’s membership price (2023/24) is:

• Individual membership – £ 10.00

• Only £1 for those eligible for free school meals support, school uniform grant, or Education Maintenance grant scheme.

• £ 25 for a family of 3 or more.

To join the Urdd, we ask that you do this online by creating an account and profile within ‘Y Porth’. You will then be able to proceed with membership for 2022-23 and will be able to return to ‘Y Porth’ at any time to check or update your details. If you have an account from last year, you can log in and join through your account.

https://www.urdd.cymru/en/join/

There will be a free badge for everyone who joins and a card with the membership number (keep the number safe).

The children will not be allowed to participate in activities such as the following if they are not members:  – Stage competitions, arts and crafts and literary work, CogUrdd, and in various sports – football, netball, rugby, athletics, swimming etc.