Blwyddyn 5 / Year 5

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 5 / FAO Year 5 parents and carers

Mae trefniadau wedi eu gwneud i ddisgyblion Blwyddyn 5 fynd ar ymweliad i Pentre Peryglon yn Nhalacre Dydd Iau, Tachwedd 24ain. Nid oes unrhyw gost i chi fel rhieni gyda’r ymweliad yma gan fod Cyngor Cymuned Gwersyllt yn ei ariannu – rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am hyn.  

Mi fyddwn yn gadael yr ysgol am9.15yb ac yn ôl erbyn amser mynd adref.    

Disgwylir i’r plant wisgo gwisg ysgol er mwyn diogelwch a hefyd i ddod a phecyn bwyd i’r ysgol ar gyfer cinio.   

Arrangements have been made for Year 5 to go and visit Dangerpoint in Talacre on Thursday, 24th of November. There is no cost to you as parents for this trip as Gwersyllt Community Council are funding the visit – we are very grateful to them for doing this.

We will be leaving the school around 9.15am and will be returning by home time. 

The children are expected to wear their school uniform for safety purposes and to also bring a packed lunch. 

Diolch yn fawr iawn.