Gwersi offerynol / Instrumental Lessons

Yn dilyn diddymu gwasanaeth cerdd ysgolion Wrecsam flwyddyn yn ol, mae yna Gydweithredfa Gerddoraieth wedi ei sefydlu yn Wrecsam sy’n cynnig gwersi offerynol i ddisgyblion. Os hoffech i’ch plentyn gael y cyfle i gael gwersi offerynol yn yr ysgol, gallwch wneud trefniadau a thalu am y gwersi yn uniongyrchol drwy salfe gwe y Gydweithredfa (gweler … Read more

Arolwg AALl Wrecsam / Wrexham LEA Inspection

Ddechrau mis Hydref, bydd Estyn yn arolygu Gwasanaethau Addysg Cyngor Wrecsam. Fel rhan o’r broses arolygu, hoffai Estyn gasglu barn gwahanol randdeiliaid, gan gynnwys rhieni a gwarchodwyr plant sydd yn ysgolion Wrecsam. I’r perwyl hwn, mae yna holidaur y gallwch ei lewni am wasanaethau’r AALl drwy ddilyn y ddolen isod. Bydd y holidaur yn cau … Read more

Tymor Newydd / New Term

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r plant ddydd Mercher, Medi 4ydd, gyda’r Meithrin newydd yn cychwyn ar y diwrnod a nodwyd ar y llythyron ddanfonwyd adre ddiwedd tymor yr haf. Bydd gwybodaeth yn cael ei roi ar yr app a Facebook … Read more

Diolch / Thank you

Hoffai’r staff ddiolch yn fawr iawn i bawb am yr anrhegion a’r cardiau a gawsant ddiwedd y tymor, caiff eich caredigrwydd ei werthfawrogi’n fawr. Diolch a phob hwyl i Mr Kimberley, Mr Roberts, Mrs Scard-Jones a Miss Cara sydd yn gadael Bro Alun ac yn dechrau swyddi newydd fis Medi. Bydd yr ysgol yn ail … Read more

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Athletics

Cafwyd llwyddiant ym mabolgampau’r Urdd ddydd Mercher efo Ted Pearson a Darcy Griffiths yn dod yn ail yng nghystadleaueth taflu pel i fechgyn a merched Bl 3 a 4. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau! There was success in the Urdd Athletics competition on Wednesday with Ted Pearson and Darcy Griffiths coming second in the ball throwing … Read more

Mabolgampau / Sports Day

Llongyfarchiadau i lys Helyg am ennill y mabolgampau eleni! Dyma Erin a Charlie yn derbyn y cwpan ar ran y llys yn y gwasanaeth y prynhawn ‘ma. Congratulations to Helyg on being the winning team in this year’s Sports Day! Here’s Charlie and Erin accepting the trophy on behalf of the team.