Neges / Message

Neges fideo i blant a theuluoedd yr ysgol gan y staff. Rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld chi i gyd eto yn fuan gobeithio! A video message from the staff to the school’s children and families. We look forward to seeing you again soon hopefully!   https://youtu.be/pjjvHt-zczY    

Trafnidiaeth Ysgol / School Transport

Os ydech yn meddwl y byddwch angen trafnidiaeth ysgol ar gyfer eich plentyn fis Medi (gan gynnwys plant Bl 6 sy’n mynd i Forgan Llwyd), mae manylion pellach, gan gynnwys ffurflen gais ar gael drwy’r ddolen isod. Rhaid gwneud cais erbyn Mai 31ain. If you think you’ll need school transport for your child in September … Read more

Diolch / Thank you

Wrth rannu’r neges ddiwedd hanner tymor yma gan Kirsty Williams, ga i hefyd ddiolch yn fawr iawn i staff yr ysgol am eu gwaith dros yr wythnosau diwethaf yn cynnig gofal yn yr ysgol i blant gweithwyr allweddol ac yn paratoi gwaith, adnoddau a gweithgareddau dysgu o bell i’r disgyblion – dw i’n siwr eich … Read more

Blwyddyn 5 – Taith Caerdydd / Year 5 – Cardiff Trip

Cawsom gadarnhad gan yr Urdd ddechrau’r wythnos fod taith Blwyddyn 5 i Gaerdydd ddechrau Mehefin wedi ei chanslo. Mae’r Urdd yn y broses o gael yr arian a dalwyd gan rieni hyd yn hyn yn ol i’r ysgol. Byddwn yn cysylltu efo chi unwaith bydd hyn wedi digwydd i wneud trenfiadau i gael yr arian … Read more

Categories BL5

Estyniad / Extension

Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol os ydech wedi pasio’r ysgol yn ystod y dyddiau diwethaf neu wedi gweld ein tudalen Facebook fod y gwaith ar adeiladu estyniad ar yr ysgol yn cychwyn heddiw. Byddwn yn eich diweddaru efo unrhyw wybodaeth berthnasol wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen ac yn enwedig pan fydd yr … Read more

Cyngor i Weithwyr Allweddol a’u plant / Advice for Key Workers and their children

Mae ‘na ddolen isod i wybodaeth ddefnyddiol i weithwyr allweddol a’u plant ar ddygymod ac effaith emosiynol delio’n ddyddiol efo Covid-19. There is a link below to useful guidance and advice for key workers and their children on navigating the emotional effects of the Covid-19 pandemic. https://www.bps.org.uk/news-and-policy/psychologists-produce-advice-key-workers-and-their-children