Bwyd Bore / Morning Snack

 Hoffwn eich atgoffa i ddanfon  ffrwyth neu lysiau yn unig am fwyd bore. Rydym wedi sylwi bod plant yn dod ag amryw o eitemau bwyd megis bariau grawnfwyd, iogwrt,’fruit winders’,  ‘cheesestrings’ a ‘smoothies’. O Ddydd Llun ymlaen mi fydd y staff yn gofyn i’r plant i beidio â bwyta bwyd bore sydd ddim yn ffrwyth neu lysiau.
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud ‘Mewn ysgolion cynradd, llysiau a ffrwythau yn unig ddylid ei gynnig fel byrbryd yn ystod egwyl.’
Gan fod yna blant yn yr ysgol sydd ag alergedd difrifol i gnau sydd yn golygu y gallent ddioddef sioc anafalacteg sydd angen meddyginaeth a thriniaeth yn yr ysbyty, gofynnwn yn garedig hefyd i chi osgoi danfon cnau i’r ysgol. Cofiwch hefyd am fwydydd eraill sydd a chnau ynddynt er enghraifft ‘peanut butter’ a ‘nutella’ pan fyddwch yn paratoi bocsys bwyd.
 I would like to remind you to only send fruit or vegetables for morning snack. We have noticed that children are bringing a variety of food items such as cereal bars, yoghurt, fruit winders, cheese strings and smoothies. From Monday  staff will ask children to put non fruit or vegetable items back in their bags at snack time. Welsh government guidelines state that ‘In primary schools break time snack provision should consist of fruit and vegetables only.’
As we have children in school with a severe nut allergy which can cause anaphylactic shock which needs to be treated with medication and a trip to hospital, we ask kindly that you avoid sending nuts into school. Remember to think about other foods such as peanut butter and nutella  that contain nuts when preparing lunch boxes for your child.
Diolch yn fawr