Cyfarfod Blynyddol CRhA – PTA AGM

Cyfarfod Blynyddol Nos Lun Medi 18fed am 18.30yh ym mhrif neuadd yr ysgol.
Bydd hwn yn gyfarfod i ethol pwyllgor newydd a’ch cyfle chi fel rhieni/gofalwyr/teulu i ymwneud mwy â chymuned yr ysgol. Os gallwch chi sbario ychydig oriau bob tymor dewch i’r cyfarfod, gweld sut mae pethau’n rhedeg ac efallai cymryd rhan. Byddai’n hyfryd gweld wynebau newydd, cael syniadau ffres a chroesawu’r flwyddyn ysgol newydd gyda brwdfrydedd mawr. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi i gyd ar y 18fed!

AGM Monday 18th September 18.30 in the main hall at school.
This will be a meeting to elect a new committee and your opportunity as parents/carers/family to become more involved in the school community. If you can spare a few hours each term please attend the meeting, see how things run and maybe get involved. It would be lovely to see some new faces, have some fresh ideas and welcome the new school year with some great enthusiasm. We look forward to meeting you all on the 18th!