Diwrnod 4 – Dinasyddion Egwyddorol a Gwybodus / Day 4 – Ethical, Informed Citizens

I gloi ein hwythnos Pedwar Diben, y ffocws heddiw oedd ar ddysgu a ddeall sut y gallwn ni fod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus.
Neges bwysig y dydd oedd ar wneud penderfyniadau doeth, i barchu eraill  a sylweddoli fod  gennym rôl bwysig yn nyfodol y byd.

Roedd llu o weithgareddau bendigedig ar waith eto heddiw, dyma chi ychydig ohonynt:-

Rydym i gyd wedi mwynhau dysgu ac ymgyfarwyddo â’r Pedwar Diben yr wythnos hon, roedd brwdfrydedd ac ymroddiad y disgyblion yn ardderchog. Diolch i’r disgyblion am wneud eu gorau glas dros yr wythnos gofiadwy hon.
Gobeithio eich bod wedi mwynhau dilyn y daith gyda ni.

To conclude our Four Purpose week, the focus today was on learning and understanding how we can be ethical and informed citizens.
Today’s message was on making wise decisions, respecting others, and realising that we all have an important role in the world.

There were many wonderful activities in all classrooms again today, here are a few: –

We have all enjoyed learning and familiarising ourselves with the Four Purposes, the enthusiasm and dedication of all the pupils were excellent.  We hope you enjoyed following this week’s highlights.