Elusennau / Charities

Hoffwn longyfarch a diolch i’r disgyblion a’r staff i gyd am y perfformiadau bendigedig yr wythnos yma. Diolch hefyd i’r GRhA am eu help hefyd. Mae’r uned Meithrin a Derbyn wedi penderfynu cyfrannu at yr ambiwlans awyr a chlefyd Motor Niwron. Mae plant bl 1 a 2 wedi dewis elusen leol ‘My space’ a chyfnod Allweddol 2 wedi cyfrannu at yr Eglwys. Elusennau gwerth chweil dwi’n siŵr y byddwch chi’n cytuno. Mi fydd gweddill yr arian yn cael ei wario ar ddarpariaeth yn yr awyr agored i blant yr ysgol. Llawer o ddiolch i chi am eich cefnogaeth.
I  would like to congratulate all the pupils and staff  for the excellent performances this week. Thank you too to the PTA for their help. The Nursery and reception unit have decided to share their charity donation between the Air Ambulance and Motor Neurone. The pupils of year 1 &2 have decided on the local charity ‘My Space’ and KS2 have made a donation to the church. These are deserving charities I am sure you’ll agree. The rest of the money will be used to enhance the outdoor provision at school. Many thanks for your support.