Gwasanaeth Blwyddyn 4 / Year 4’s Assembly

Cawsom wasanaeth ardderchog bore ‘ma gan ddisgyblion Blwyddyn 4. Fe wnaeth y disgyblion egluro a phwysleisio pa mor bwysig ydy i fod yn gyfrifol yma yn yr ysgol a thu allan yr ysgol hefyd. Eglurodd y disgyblion hefyd pa mor bwysig ydyw i ni siarad Cymraeg yma yn yr ysgol a bod cyfrifoldeb mawr gennym i amddiffyn yr iaith Gymraeg  er mwyn cael miliwn o siaradwyr Cymraeg yma yng Nghymru erbyn 2050.

Siaradodd y disgyblion yn hyderus ac yn glir ac rydym yn falch iawn ohonynt. Da iawn blantos!

We had an excellent assembly by our Year 4 pupils this morning. The children explained and emphasised the importance of being responsible both at school and outside school. The pupils also explained how important it is for us to speak Welsh here at school and we have a great responsibility to protect the Welsh language in order to achieve a million Welsh speakers here in Wales by 2050.

Pupils spoke confidently and clearly and we are very proud of them all.  Well done to everyone!