Gymnasteg Derbyn – Reception Gymnastics

Annwyl Rieni/Dear Parents
GWERS GYMNASTEG 11/1/18
Yr hanner tymor nesaf bydd plant y Dosbarth Derbyn yn cael mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg. Bydd y plant yn elwa o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol.
Bydd y gwersi gymnasteg yn cael eu cynnal ar fore Ddydd Iau bob wythnos am 7 wythnos ysgol.
Gofynnwn yn garedig bod eich plentyn yn gwisgo ei wisg/gwisg Addysg Gorfforol i’r Ysgol ar y dyddiau hyn (trowsus ymarfer corff os gwelwch yn dda).
Rydym hefyd yn gofyn yn garedig am gyfraniad o £2.00 yr wythnos sy’n cynnwys cost y wers a’r bws i’r Ganolfan Chwaraeon Queensway.
Diolch am eich cydweithrediad.

GYMNASTIC LESSON 11/1/18
Next half term the Reception Class children will be attending the Queensway Sports Centre for gymnastic lessons. The pupils will benefit from using a variety of gymnastic equipment along with professional coaching.
The lessons will be held every Thursday morning for 7 school weeks.
We kindly ask that your child wears his/her PE uniform to school on these days (jogging pants or leggings please).
We also ask for a contribution of £2.00 per week which includes the cost of the lesson and the bus fair to the Queensway Sports Centre.
Thank you for your co-operation.
Miss Lois Hughes