Ymgynghoriad Ysgol Gynradd Gymraeg newydd CBSW/WCBC New Welsh Primary School Consultation

Annwyl Riant,

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar ar gynnig i sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg newydd. Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi’i ymestyn i ymgysylltu ymhellach ag ymgyngoreion.

Caiff yr Ymgynghoriad ei ymestyn o 18 Rhagfyr 2017 i 30 Ionawr 2018. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Dogfennau’r Ymgynghoriad ar gael ar Wefan Cyngor Wrecsam fel y gwelir isod:

Cymraeg:http://wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/new_welsh_primary.htm

Saesneg:http://wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/new_welsh_primary.htm

Gobeithio y byddwch yn ymgysylltu â ni yn ystod yr ymgynghoriad hwn ac edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Dear Parent,

Wrexham County Borough Council recently held a public Consultation on a proposal to establish a new Welsh medium Primary School. This consultation has now been extended to engage with consultees further.

The Consultation will be extended from 18th December 2017 to 30th January 2018. During this period the Consultation Documents will be available on the Wrexham Council Website as below:

English:  http://wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/new_welsh_primary.htm

Welsh:  http://wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/new_welsh_primary.htm

I hope that you will engage with us during this consultation and I look forward to hearing from you.