Gymnasteg – Gymnastics

GYMNASTEG DERBYN – RECEPTION GYMNASTICS

O ddydd Iau y 12fed o Ionawr, bydd dosbarth Derbyn yn mynychu’r Ganolfan Chwaraeon Queensway ar gyfer gwersi gymnasteg yn ystod y 6 wythnos nesaf.
Bydd y disgyblion yn elwa unwaith eto eleni o ddefnyddio amrywiaeth o offer gymnasteg ynghyd â hyfforddiant proffesiynol.
Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2.00 yr wythnos sy’n cynnwys cost y wers a’r bws i’r Ganolfan Chwaraeon Queensway.
Rydym hefyd yn gofyn yn garedig bod eich plentyn yn gwisgo ei wisg / gwisg Addysg Gorfforol i’r ysgol pob dydd Iau yn ystod yr hanner tymor yma.

Diolch am eich cydweithrediad.

From Thursday 12th of January, Reception class will be attending the Queensway Sports Centre for gymnastic lessons for the next 6 weeks.
The pupils will benefit once again this year from using a variety of gymnastics equipment along with professional coaching.
We kindly ask for a contribution of £2.00 per week which includes the cost of the lesson and the bus fair to the Queensway Sports Centre.
We also ask that your child wears his/her P.E uniform to school every Thursday for this half term.