Pwysig Mabolgampau / Important Sports Day

Byddwn yn gofyn i wylwyr eistedd ar y llethr yn edrych i lawr ar y cae yfory. Bydd meinciau’n cael eu gosod peth cyntaf yn y bore a gofynnwn yn garedig i chi eistedd y tu ôl i’r meinciau ar y llethr. Mae hyn am resymau diogelu ac i sicrhau bod gennych olwg dda ar yr holl weithgareddau.

Gofynnwn os gwelwch yn dda i bob plentyn aros yn yr ysgol ar ôl eu mabolgampau tan ddiwedd eu diwrnod ysgol (Meithrin 11.30 a phawb arall 3.15). Diolch am eich cydweithrediad

 

We will be asking spectators to sit on the slope looking down onto the field tomorrow. There will be benches put out first thing in the morning and we ask kindly that you sit behind the benches on the slope. This is for safeguarding reasons and to ensure that you have a good view of all activities.

We ask please that all children remain in school after their sports day until the end of their school day (Nursery 11.30 and everyone else 3.15). Thank you for your cooperation

Helen M Oldfield (Pennaeth / Head Teacher)