PWYSIG / URGENT

Bydd ysgolion Wrecsam ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir. Yn ystod y dydd, gallai’r gwyntoedd hynny gyrraedd rhwng 60 – 70 milltir yr awr, gydag hyrddiadau cryfach fyth.

Mae gwybodaeth wedi’n cyrraedd gan sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru bod yr amodau o ganlyniad i’r tywydd yn debygol o achosi difrod sylweddol i adeiladau, gan wneud teithio’n beryglus.
Nid ydym am gymryd risgiau di-angen o ran diogelwch y plant, pobl ifanc a staff.

Bydd disgyblion yn medru parhau gyda’u dysgu ar lein, gydag ysgolion yn gosod tasgau pwrpasol ar gyfer 18.2.22.

Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda.

All Wrexham schools will be closed tomorrow (18.2.22) due to the very high winds forecast across the county. Winds could reach up to 60 – 70 miles per hour, with stronger gusts possible.

Information provided by organisations such as Welsh Government, Met Office and Natural Resources Wales indicates that the conditions as a result of the storm are highly likely to cause significant damage to buildings and traveling in such conditions would be dangerous.
We do not wish to take any unnecessary risks and compromise the safety of the children, young people, and staff.

Pupils will be able to continue with their learning online, with schools setting appropriate tasks for the 18.2.22

Please be vigilant and keep safe