Rhieni Blwyddyn 6 – Ysgol Morgan Llwyd / Year 6 parents – Ysgol Morgan Llwyd

Mae Ysgol Morgan Llwyd wedi gofyn i ni rannu gwybodaeth bwysig efo chi ynglyn a throsglwyddo i’r ysgol uwchradd, gan gynnwys gwybodaeth am gludiant. Mae yna ddwy ffurflen sydd angen eu llenwi a’u dychwelyd yn uniongyrchol i Ysgol Morgan Llwyd. Mae’r wybodaeth ar ffurf pecyn a gallwch ei dderbyn mewn un o ddwy ffordd:

Ysgol Morgan Llwyd have asked us to share important information with you regarding your child starting there in September, including information on transport. There are also two forms that need to be completed and returned directly to Ysgol Morgan Llwyd. The information is in the form of a pack and you can receive it in one of two ways: 

1. Ar ffurf ebost – os am ei dderbyn ar ffurf ebost, gyrrwch neges i [email protected] a fe’i danfoir ymlaen i chi.

1.By email – if you’d like to receive it by email, please send a message to [email protected] and it will be forwarded to you

2. Pecyn papur – os am y wybodaeth ar ffurf pecyn papur, bydd ar gael i’w gasglu o Fro Alun ar ol 10:00am ar ddydd Mawrth, Mai 19eg

2. Paper pack – if you”d like the information pack on paper, it can be collected from Bro Alun after 10:00am on Tuesday, March 19th.