Atgoffa am yfory / A reminder about tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa bod y disgyblion yn cael dod i’r ysgol yfory yn gwisgo rhywbeth coch neu unrhywbeth yn ymwneud â Cymru  i ddangos eu cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol. Just a quick reminder that the pupils can come to school tomorrow wearing anything red or anything to do with Wales to show their … Read more

Cefnogi Cymru / Supporting Wales

Ar ddydd Mercher, Mehefin 16eg, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn coch neu’n gwisgo unrhywbeth yn ymwneud a Cymru i ddangos ein cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol fydd  yn chwarae yn erbyn Twrci yn gynnar gyda’r nos yn Nhwrnament Pel Droed yr Euros On Wednesday, June 16th, the pupils can come to school … Read more

Defnyddio ParentPay / Using ParentPay

Cinio Ysgol Nodyn i’ch hatgoffa y dylai pob rhiant / gwarchodwr sydd am i’w plentyn gael cinio ysgol i ddefnyddio ParentPay i ddewis y bwyd a thalu amdano, erbyn 8:00am bob bore (mae posib dewis a thalu am bythefnos o flaenllaw). I’r rheiny sydd a’i plant yn cael prydau ysgol am ddim, mae dal angen … Read more

Tywydd braf / Sunny weather

Gyda’r tywydd o’r diwedd yn gwella, dyma’r neges flynyddol i’ch hatgoffa i roi eli haul ar eich plentyn, cyn iddynt ddod i’r ysgol, os yw’r rhagolygon yn darogan tywydd poeth. Mae croeso iddynt ddod ac eli haul i’r ysgol os ydent yn gallu ei roi ymlaen eu hunain. Hefyd, dylid dod a cap / het … Read more

Gwersi nofio (Blwyddyn 6) / Swimming lessons (Year 6)

Nodyn i atgoffa rhieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 6 fod angen dillad nofio yfory, a bob dydd Llun hyd at ddiwedd y tymor ar gyfer gwersi nofio ym Mhwll Nofio Gwyn Evans. A reminder for Year 6 parents and carers that the pupils need their swimming kit tomorrow, and every Monday until the end of … Read more

Categories BL6