Tocynnau cyngerdd Nadolig / Christmas Concert Tickets

Annwyl Rieni/Gwarchodwyr

Bydd tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau Nadolig o ddydd MAWRTH 28ain o Dachwedd am £2.00 yr un.  Os dymunwch brynu tocynnau a wnewch chi lenwi’r archeb, sydd wedi dod adref heddiw, ac anfon gyda’r arian cywir mewn amlen (ni fydd staff yn cael derbyn arian heb amlen).

Bu’n rhaid i ni gyfyngu rhai cyngherddau i 2 docyn pob teulu oherwydd diogelwch a’r lle sydd ar gael.  Efallai y bydd cyfle i brynu mwy ar ôl 5ed o Rhagfyr, byddwn yn rhoi gwybod i chi maes o law.

Bydd yr elw o werthu tocynnau yn mynd tuag at adnoddau ar gyfer pob dosbarth a bydd yn cael ei rannu gydag elusen leol (a ddewisir gan y plant) ac Eglwys y Drindod Sanctaidd Gwersyllt.    Gan na fyddwn yn gallu rhoi newid bydd unrhyw ordaliad yn cael ei ystyried yn rhodd.

Mi fydd rhaid prynu tocynnau o flaen llaw, ni fydd yn bosib talu ar y drws.

Dear Parents/Carers

Tickets for the Christmas concerts will be on sale from TUESDAY, 28th November at £2.00 each. If you wish to buy tickets please complete and return the slip sent home today with the correct monies in an envelope (staff cannot accept loose money).

We have had to restrict some concerts to 2 tickets per family due to safety and available space. There may be an opportunity to purchase more after the 5th of December, we will keep you informed in due course.

The proceeds from the sale of tickets will go towards resources for each class and will be shared with a local charity (chosen by the children) and Gwersyllt Holy Trinity Church.    As we will not be able to give change any overpayment will be regarded as a donation.

You will need to purchase tickets before the concerts, as it will not be possible to pay on the door.