Ymgynghoriad Ceisio Safbwyntiau ar y Flwyddyn Ysgol_Consultation Seeking Views on the School Year

Prynhawn Da, Good afternoon

Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi agor ymgynghoriad yn ceisio barn ar y flwyddyn ysgol.  Maent yn ceisio’ch barn ar gynigion i ddiwygio dyddiadau’r tymhorau ysgol fel bod y tymhorau’n fwy cyfartal o ran hyd, gyda’r gwyliau wedi’u dosbarthu’n fwy cyson, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae’r ymgynghoriad: https://www.llyw.cymru/strwythur-y-flwyddyn-ysgol yn dechrau heddiw, 21 Tachwedd 2023 a bydd ar agor hyd 12 Chwefror 2024. Hoffent ddenu amrywiaeth eang o ymatebion.

 

Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language has opened a consultation seeking views on the school year.  They are seeking your views on proposals to amend school term dates so that terms are more equal in length, with more evenly distributed breaks, for maintained schools in Wales.

The consultation: https://www.gov.wales/structure-school-year starts today, 21 November 2023 and will be open until 12 February 2024. They would like to attract a wide range of responses.