Blwyddyn 1 a 2 – cinio ysgol am ddim / Years 1 and 2 – free school meals

Cyflwyno prydau ysgol am ddim i bob disgybl ym Mlynyddoedd 1 a 2

Os ydi eich plentyn ym Mlwyddyn 1 neu 2 yn yr ysgol gynradd, bydd y wybodaeth hon o ddiddordeb i chi! Ers mis Medi, mae pobl plentyn yn y dosbarth Derbyn ar draws Cymru wedi derbyn prydau am ddim yn yr ysgol, a chyflwynir Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd i bob disgybl ym mlynyddoedd 1 a 2 yn Wrecsam o fis Ebrill hefyd.

Dyma ail gam ymateb Llywodraeth Cymru i bwysau cynyddol costau byw ar deuluoedd, er mwyn mynd i’r afael â thlodi plant a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd yn yr ysgol.

Bydd yr un cynnig ar gael i flynyddoedd 3 i 6 o fis Medi 2023.

Bydd dal rhaid defnyddio ParentPay i archebu a dewis cinio ysgol a bydd cyfrifon ParentPay disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn cael eu diweddaru dros wyliau’r Pasg fel nad oes rhaid i rieni dalu wrth archebu.

 

Universal Primary Free School Meals scheme rolls out to Years 1 and 2

If your child is in Years 1 or 2 in primary school, you’ll want to read this! Since September, all children in Reception classes across Wales have been able to have free meals at school, and from April Universal Primary Free School Meals will be rolled out to all Year 1 and 2 pupils in Wrexham as well.

This is the second stage of the Welsh Government’s response to the rising cost-of-living pressures on families, tackling child poverty and ensuring no child goes hungry in school.

The same offer will be available to years 3 to 6 from September 2023.

ParentPay will still need to be used to order and choose a school lunch and Year 1 and 2 pupils’ ParentPay accounts will be updated over the Easter holidays so that parents don’t have to pay when ordering.