Dirprwy Bennaeth / Deputy Head Teacher

Neges i’ch hysbysu y bydd ychydig o newid yn staffio’r ysgol o ddechrau Tymor yr Haf i ddiwedd Rhagfyr eleni efo’n dirprwy bennaeth, Mrs Awel Watson-Smyth ar gyfnod mamolaeth yn ystod y ddau dymor yma. Llongyfarchiadau iddi!  Ddiwedd wythnos diwethaf, apwyntiwyd Miss Ffion Hughes (Bl 5) yn ddirprwy bennaeth dros dro tra bod Mrs Watson-Smyth … Read more

Mrs Glenna Hughes

Yfory, byddwn yn ffarwelio â Mrs Glenna Hughes sydd yn mynd i swydd newydd yn Ysgol Morgan Llwyd. Bu Mrs Hughes yn dysgu yn ystod cyfnodau CPA athrawon yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf yn ogystal â rhedeg rhaglen Dyfal Donc llythrennedd a rhifedd i unigolion. Bu hefyd yn gweithio yn y clybiau brecwast ac … Read more

Ymestyn yr ysgol / School extension

Yn ystod cyfarfod o bwyllgor cynllunio CBSW neithiwr, pledleisiwyd yn unfrydol dros ganiatau rhoi estyniad ar Ysgol Bro Alun. Bydd yr estyniad yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, cynteddau, toiledau ac ardal agored, gan olygu y bydd capasiti yr ysgol yn cynyddu o 240 (210+30 Meithrin) i 360 (315+45 Meithrin). Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys Uned … Read more

Dechrau’r tymor / Start of new term

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio i bawb fwynhau’r Nadolig. Cofiwch gan fod yfory, Ionawr 6ed yn ddiwrod hyfforddiant mai dydd Mawrth, Ionawr 7fed fydd y diwrnod mae’r disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol. Happy New Year! We hope that everyone enjoyed the Christmas break. A reminder that the children start back in school on Tuesday, January 7th … Read more

Ymddeoliad / Retirement

Ddechrau mis Ionawr, bydd Mr Andy Jenkins, gofalwr yr ysgol, yn ymddeol. Mae Mr Jenkins wedi bod yn ofalwr ar yr ysgol ers iddi agor yn 2013 a chyn hynny yn ofalwr ar Ysgol Plas Coch (gan wneud y ddwy ysgol am gyfnod). Mae ei waith fel gofalwr wedi bod o safon uchel iawn gyda … Read more

Love Hope Strength Foundation

Mae yna linc isod i wefan Love Hope Strength Foundation, yr elusen y byddwn yn ei chefnogi eleni o werthiant tocynnau y cyngherddau Nadolig. Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth. There is a link below to the website of the Love Hope Strength Foundation. This is the charity we are supporting this year … Read more