Blynyddoedd cynnar – Dysgu am ieir / Learning about chickens – Early Years

Dysgu am ieir / Learning about chickens
Dydd Mercher, Ebrill 3ydd, fel rhan o waith thema ‘Y Pasg’ daeth Anti Mags draw at ddisgyblion Uned y Blynyddoedd Cynnar i siarad am ieir. Mae Anti Mags yn gwybod llawer iawn am fagu ieir. Cawsom weld dwy iâr a cheiliog. Ryden ni wedi dysgu llawer amdanyn nhw – beth mae nhw yn ei fwyta, ble mae nhw’n byw a sut i ofalu amdanyn nhw. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch i Anti Mags am roi ei hamser i ddod atom ni i Ysgol Bro Alun.

On Wednesday, April 3rd, as part of our ‘Easter’ theme, Anti Mags came to the Uned Blynyddoedd Cynnar (Early Years Unit) to talk about chickens. Anti Mags knows quite a lot about breeding chickens. We saw two hens and a cockerel. We have learned so much about them – what they eat, where they live and how to care for them. Everyone thoroughly enjoyed themselves. Many thanks to Anti Mags for giving her time to visit us at Ysgol Bro Alun.