Maes Parcio / Car Park

Nodyn i’ch hatgoff eto mai maes parcio ar gyfer staff, dalwyr bathodyn glas a unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol gan yr ysgol i barcio yno yw maes parcio’r ysgol. Mae nifer gynyddol o rieni, gwarchodwyr a theuluoedd yn ei ddefnyddio, yn enwedig yn y prynhawniau gan beryglu disgyblion ac oedolion. Mae rhai hyd … Read more

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Dyma fanylion y cyngherddau Nadolig eleni / Below are this year’s Christmas concerts details: Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception 16:12:22 am / at 10:00am a / and 2:00pm yn yr ysgol / at the school Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2 15:12:22 am / at 2:00pm a / and 5:30pm yn yr ysgol / at … Read more

Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen cwblhau’r ffurflen i nodi eich dewis o ddyddiad ar gyfer y nosweithiau rhieni sydd ar fin digwydd erbyn 12:00pm, yfory, dydd Mawrth 11eg. Ebostiwyd dolen i’r ffurflen atoch nos Fercher diwethaf. A reminder that the form noting your choice of a date for the upcoming parent evenings needs to be … Read more

Ceisiadau dosbarth Derbyn 2023 / 2023 Reception class applications

Gall rhieni a gwarchodwyr nawr wneud cais am le yn nosbarth Derbyn yr ysgol ym Medi 2023, drwy ddilyn y ddolen isod i safle CBSW. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Tachwedd 18fed.  Parents and carers can now make an application for a place in the school’s Reception class in September 2023, … Read more