Profion Stadudol yng Nghymru – 2018 – Statutory Testing Wales

Rydym wedi cael gwybod mai dyddiad y profion llythrennedd a rhifedd ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 2, 3, a 4 yn 2018 fydd Mai’r 2ail i Mai’r 9fed. Mae’r rhain yn brofion pwysig sy’n galluogi’r ysgol i dracio cynnydd y disgyblion yn y ddwy agwedd yma. Felly gwerthfawrogwn pe baech yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y plant yn yr ysgol yn ystod y cyfnod yma. Byddem yn gyrru may o fanylion atoch yn nes at yr amser.
Diolch

We have been advised of the dates for the literacy and numeracy tests for Years 2, 3, and 4 pupils which will be 2nd May to 9th May 2018. These are important tests which enable the school to track the pupil’s progress in these subjects. We would appreciate if you could make every effort to ensure the children are in school during this period. We will be sending more information to you closer to the time.
Thank you