Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam / Flint and Wrexham County Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod Rhanbarth Fflint a Wrecsam dydd Sadwrn yma, Ebrill 25ain yn Neuadd William Aston, gyda pawb ddaeth yn gyntaf neu’n ail yn eu cystadlaethau yn yr Eisteddfod Gylch yn cystadlu. Wedi ei atodi isod, mae rhaglen y diwrnod. Dyma hefyd ychydig o bwyntiau i’w cadw mewn cof – os oes gennych unrhwy gwestiwn, cysylltwch efo’r ysgol:

 • nid oes rhagbrofion. Bydd pawb sy’n cystadlu yn mynd yn syth ar lwyfan y neuadd. Mae faint sy’n cystadlu mewn cromfachau yn ymyl pob cystadleuaeth
 • y ddau grwp llefaru i gyrraedd erbyn 8:30am os gwelwch yn dda gan mai dyma’r gystadleuaeth gyntaf
 • Mae gem bel droed gan Wrecsam ar Y Cae Ras am 3:00pm, felly mae’n debyg y bydd meysdd parcio yn brysur iawn erbyn hynny.
 • Bydd bwyd ar werth yn ystod y dydd
 • Bydd pawb sy’n ennill eu cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanymddyfri yn ystod hanner tymor diwedd Mai / ddechrau Mehefin (union ddiwrnod i’w gadarnhau)
 • Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

 

The Urdd County Eisteddfod will be held this coming Saturday, April 25th at The William Astron Hall in Glyndwr University, with everyone that came first or second in their competition in the Area Eisteddfod competing. Attached below is the day’s programme. Also below is some information to keep in mind – if you have any questions, please contact the school:

 • there are no prelims. Everybody competing will do so on the hall’s stage. The numbers competing is in brackets next to each competition. 
 • the two recitation groups to arrive by 8:30am please as this is the first competition 
 • Wrexham FC have a game that kicks off at 3:00pm, so the car parks are likely to be very busy in the afternoon
 • There will be food available during the day
 • Everyone that wins their competition will go on to compete in the Urdd National Eisteddfod in Llandovery during the end of May / beginning of June half term (exact day to be confirmed)
 • Good luck to everyone competing!

Rhaglen Eisteddfod Rhanbarth / County Eisteddfod Programme