Rhieni a gwarchodwyr Bl 6 / Year 6 parents and carers

Pwysig – i sylw rhieni a gwarchodwyr Bl 6 / Important – FAO Year 6 parents and carers

Mae’r amser wedi dod i rieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 wneud cais am le i’ch plentyn mewn ysgol uwchradd ar gyfer mis Medi nesaf. Gellir gwneud cais drwy safle CBSW – gweler y ddolen isod. Nodwch os gwelwch yn dda mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 6ed. 

The time has come for Year 6 parents and carers to make an application for a place for your child in a secondary school for next September. You can make an application through WCBC’s website – see the link below. The closing date for applications is November 6th. 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolion-uwchradd?_ga=2.91162650.1020204786.1601315634-1581691041.1601315634

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/secondary-admissions?_ga=2.154059832.1020204786.1601315634-1581691041.1601315634