Clwb ar ysgol / After school club

A wnewch chi sicrhau eich bod yn archebu lle a thalu o flaenllaw, drwy ParentPay, os am i’ch plentyn fynychu y clwb ar ol ysgol. Mae hyn yn hynod o bwysig wrth i’r niferoedd sy’n defnyddio’r clwb gynyddu ac er mwyn i ni fedru sicrhau fod digon o staff i oruchwilio yn y clwb. Mae angen archebu a thalu erbyn 12:00pm ar y diwrnod mae’r plentyn i fynychu. Ni fyddwn yn gallu derbyn plant i’r clwb os nad yw’r broses uchod wedi ei dilyn.

 

Could you please ensure that you book and pay beforehand, using ParentPay, if you want your child to attend the after school club. This is essential as the numbers attending are increasing and in order for us to ensure that there are enough staff available to supervise the children in the club. Bookings and payments must be made by 12:00pm on the day you wish your child to attend. We won’t be able to accept children to the club if the above booking and paying process has not been followed.