Dyddiadau cychwyn mis Medi / September starting dates

Isod mae’r dyddiadau y bydd y gwahanol flynyddoedd ysgol yn cychwyn ym mis Medi. Y bwriad ydi adeiladu’n raddol at Fedi’r 14eg pan fydd hi’n ofynol i bob disgybl o’r Derbyn i Blwyddyn 6 i fyncyhu. Unwaith bydd y plant yn cychwyn, byddant i fewn bod diwrnod o hynny ymlaen. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn ystod yr haf am drefniadau yn ymwneud a chinio, clwb brecwast, gollwng a chasglu ayyb. Bydd y dosbarth Meithrin newydd yn cychwyn yn raddol o Fedi’r 14eg ymlaen – bydd rhieni Meithrin newydd yn derbyn ebost arwahan yn fuan efo manylion.

Below are the dates when the different year groups will be starting in September. The intention is to build up the numbers in the school gradually to September the 14th when it will be required for all pupils from Reception to Year 6 to attend. Once the children start, they will be in every day from their starting date onwards. There are more details to follow over the summer holidays regarding lunch, breakfast club, dropping off and collecting arrangements etc. New Nursery children will be on a staggered start from September 14th onwards; new Nursery parents will receive details by email soon. 

Medi 1af a 2il / September 1st and 2nd: Diwrnodau paratoi i staff / Staff preparation days

Medi 3ydd / September 3rd: Dosbarth Derbyn /Reception class

Medi 4ydd / September 4th: Blwyddyn 6 / Year 6

Medi 7fed / September 7th: Blwyddyn 3 / Year 3

Medi 8fed / September 8th: Blwyddyn 1 / Year 1

Medi 9fed / September 9th: Blwyddyn 5 / Year 5

Medi 10fed / September 10th: Blwyddyn 4 / Year 4

Medi 11eg / September 11th: Blwyddyn 2 / Year 2