Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Dydd Sadwrn diwethaf (Mawrth 23ain), bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd. Cafwyd diwrnod llwyddianus a rhaid canmol pawb fu’n cystadlu am eu hymdrechion a’u ymddygiad ar y diwrnod. Diolch yn fawr i’r staff / rhieni am eu gwaith yn paratoi’r plant ac i bawb a ddaeth i wylio a chefnogi ar y diwrnod. Llongyfarchiadau arbennig i’r canlynol am ddod yn gyntaf, ail neu drydydd yn eu cystadlaethau – bydd pawb ddaeth yn gyntaf ac ail yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Rhanbarth yn Fflint ar Ebrill 6ed:

On Saturday (March 23rd), a number of the school’s pupils competed in the Urdd Eisteddfod. It was a successful day and all the pupils are to be congratulated for their efforts and their behaviour on the day. Thank you to all the staff / parents for their work preparing the children and to everyone that came to support on the day.  Congratulations to the below for coming first, second or third in their competitions – everyone that came first or second will go forward to compete in the County Eisteddfod in Flint on April 6th:

Unawd Bl 2 ac iau / Year 2 and younger Solo1af – Hollie Williams; 3ydd – Darcey Goode

Llefaru Bl 2 ac iau / Year 2 and younger Recitation2il – Steffan Jorgensen; 3ydd – Leo Bellis

Parti Unsain / Unison Party: 1af – Ysgol Bro Alun

Parti Llefaru / Recitation Party1af – Ysgol Bro Alun

 

Hefyd, llongyfarchiadau i’r canlynol am ennill gwobrau yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd:

Also, congratulations to the following for winning prizes in the Urdd Art and Crafts competitions:

Cylch / Area

Gwaith Creadigol 2D Bl 5 a 6 (Grwp) / Year 5 & 6 2D Creative Work (Group): 1af – Grwp Y Pel Droedwyr Perffaith (Evie, Rhys, Hasan, Ella); 2il – Y Parti Perffaith (Ava, Madison, Emily, Sophie, Erin)

Graffeg Cyfrfiadurol Bl 2 ac iau / Year 2 and younger computer graphics: 1af- Carys Williams

Gwaith Creadigol 3D Bl 2 ac iau / Year 2 and younger 3D creative work: 2il – Parti Draig Cymru (Mai, Efa, Jacob, Heidi, Mia)

Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 / Year 3 & 4 3D creative work: 1af – Parti Gwersyllt (Harri, Tinashe, Effi, Osian); 2il – Parti Delamere (Osian, ffion, Samantha, Ella); 3ydd – Daisy, Daisy, Steffan, Malan, Riley)

Gwaith Creadigol 3D Bl 5 a 6 / Year 5 & 6 3D creative work1af – Grwp y Goleadau (Betsi, Niamh, Megan, Osian, Jazz, Seren); 2il Grwp y Ras (Osian, Iwan)

 

Rhanbarth / County

Gwaith Creadigol 2D Bl 5 a 6 (Grwp) / Year 5 & 6 2D Creative Work (Group): 1af – Parti Perffaith (Ava, Madison, Emily, Sophie, Erin); – 2il – Grwp Y Pel Droedwyr Perffaith (Evie, Rhys, Hasan, Ella);

Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 / Year 3 & 4 3D creative work: 2il – Parti Gwersyllt (Harri, Tinashe, Effi, Osian)

Bydd gwaith ‘Y Parti Perffaith’ yn mynd ymlaen yn awr i gystadleuaeth Celf a Chrefft Cenedlaethol yr Urdd

Parti Perffaith’s work will now go on to compete in the Urdd National Art and Crafts competition.