Neges gan y CRhA / Message from the PTA

Cynhelir carnifal Bradley dydd Sadwrn Medi 18fed a mae’r CRhA am gael bwrdd yno yn gwerthu cacennau er mwyn codi arian. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu ar y diwrnod ac am gyfraniadau o gacennau, donuts ayyb. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help neu rodd. Diolch
The Bradley carnival is next weekend on Saturday 18th September. The PTA are looking at having a table there and selling cakes to raise money. We are looking for any volunteers to help out and donations of cakes, doughnuts etc. Please help support the schools PTA 😊
Thank you
❌❌Rhaid i’r cacenau fod wedi eu prynu o siop; os yn cael eu gwneud adref, mae’n rhaid cael tystysgrif Diogelwch Bwyd / Cakes need to be shop bought. If homemade a health and hygiene certificate is needed.❌❌ Diolch
Buasem yn ddiolchgar petaech yn cysylltu â’r CRhA drwy eu tuadalen Facebook neu drwy’r ysgol i drefnu gollwng eich cyfraniadau
Please message the PTA through their Facebook Page or through school to arrange drop off of donations.