Ymgynghoriad estyniad ar yr ysgol / School Extension Consultation

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i swyddogion o’r AALl fel rhan o’r ymgynghoriad ar yr estyniad i Fro Alun yn ystod yr wythnos cyn hanner tymor – cadarnhad o ddyddiadau ac amseroedd i ddilyn.

There will be an opportunity for you to ask questions to officers from the LEA on the proposed extension to Bro Alun during the week before half term – confirmation of dates and times to follow soon.

 

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i’r gymuned leol a’r gymuned ehangach ddysgu am y cynnig i gynyddu lleoedd disgyblion Ysgol Bro Alun yn barhaol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i gynyddu lleoedd yn Ysgol Bro Alun.  Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori.  Mae’r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 3 Hydref 2018 ac yn gorffen ar 15 Tachwedd 2018.

Yr Ymgynghoriad

English: https://www.wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/bro_alun.htm

Welsh:  https://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/bro_alun.htm

Mae’r Cyngor yn dymuno derbyn barn pawb sy’n debygol o fod â chysylltiad â’r cynnig.  Mae’n bwysig bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i bob barn cyn gwneud penderfyniad. 

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau a rhoi gwybod i ni am eich barn drwy e-bostio

[email protected]

Consultation on the proposals to increase the pupil capacity at Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

This consultation is an opportunity for the local and wider community to learn about the proposals to permanently increase the pupil capacity at Ysgol Bro Alun.

Wrexham County Borough Council wishes to seek the views of interested parties regarding the proposal to increase capacity at Ysgol Bro Alun.  This consultation document sets out the information which consultees will need to consider to take part fully in the consultation process.  This process follows regulatory guidance as set out in the School Organisation Code 2013.

The consultation period commences on 3rd October 2018 and ends on 15th November 2018.

English: https://www.wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/bro_alun.htm

Welsh:  https://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/bro_alun.htm

The Council wishes to seek the views of all those with a likely interest in the proposal.  It is important that all views can be taken into account before a decision is made.

You are welcome to ask any questions and let us have your views by emailing

[email protected]