Canllaw i rieni a gofalwyr / Guidance for parents and carers

Gobeithio eich bod i gyd a’ch teuluoedd yn cadw’n iawn ac yn ddiogel. Isod, mae yna ddolen i ganllawiau gan Lywodraeth Cymru i rieni a gofalwyr ar gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach ac i ddal ati i ddysgu – mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol iawn a byddem yn eich annog i gael golwg arno.  Mae yna hefyd ddolen i adran gymorth defnyddio cyfrifon HWB.

We hope that everyone and your families are keeping safe and well. Below, there’s a link to useful guidance from the Welsh Government for parents and carers to support families to stay safe, healthy and learning. We encourage you to take a look at these when you get a chance. There is also a link to a HWB support page for parents and carers. 

https://llyw.cymru/canllawiau-covid-19-i-rieni-gofalwyr-i-gefnogi-teuluoedd-i-aros-yn-ddiogel-yn-iach-ac-i-ddal-ati-i

https://gov.wales/covid-19-guidance-parents-and-carers-support-families-stay-safe-healthy-and-learning?_ga=2.108074242.1219774971.1588077376-1583088132.1582644354

 

https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/offer-dysgu-o-bell-drwy-hwb/rhieni-a-gofalwyr/

https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/parents-and-carers/