Cyd weithio o fewn y ffederasiwn / Working together within the federation

Fel rhan o flaenoriaeth yr ysgol eleni i gryfhau’r cydweithio ar bob lefel o fewn y ffederasiwn, ddydd Mercher, cafodd disgyblion Bl 5 y cyfle i groesawu disgyblion Bl 5 Ysgol Plas Coch i gydweithio ar ddatrys problemau fel rhan o weithgareddau STEM. Cawsant gyfle i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a chydweithio, gwneud ffrindiau newydd a chael llawer o hwyl!

As part of one of the school’s priorities this year to strengthen working together on all levels within the federation, on Wednesday, Year 5 pupils got the opportunity to welcome Ysgol Plas Coch Year 5 pupils to work together on STEM problem solving activities. They had the opportunity to develop their social skills, to make new friends and to have fun!