Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi e-bostio’r ysgol ynglyn a bod angen gofal i blant gweithwyr allweddol. Rydym yn aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru am restr o Weithwyr Allweddol.

Os nad ydech wedi ebostio’r ysgol eto ([email protected]) a’ch bod angen gofal i’ch plentyn, a wnewch chi wneud hynny cyn gynted a phosib. Mae’n bwysig eich bod yn ebsotio lle mae’n bosib, nid rhoi neges ar lafar gan ein bod yn haws i ni gadw trac a rhaeadru gwybodaeth berthnasol yn ol i chi.

Hoffwn eich hatgoffa o’r canlynol:

  • Dim ond un rhiant / gofalwr sydd angen bod yn weithiwr allweddol i blentyn dderbyn gofal
  • Dim ond ar y diwrnodau pan mae’r rhiant / gofalwr yn gorfod mynychu’r gwaith y dylid gyrru’r plentyn i’r ysgol
  • Mae’n dal yn bwysig i chi ddilyn canllawiau am  “social distancing” – mae hwn yn dal i fod yn berthnasol i bawb
  • Rydym yn ymwybodol bod yna ebyst a negeseuon testun yn cael eu gyrru yn gofyn i rieni a gofalwyr roi eu manylion banc i dalu am ginio ysgol; scam yw hyn, peidiwch a rhannu manylion banc!
  • Os oes gennych blentyn yn y Cylch a’r ysgol, a wnewch chi ebostio’r Cylch a’r Ysgol arwahan os gwelwch yn dda 

Byddwn yn gyrru mwy o fanylion am wythnos nesaf e.e. trefniadau cinio ayyb rhwng heddiw a nos Sul.

 

Thank you to everyone that has emailed the school regarding the need to send children in next week as parents / carers are key workers. We are waiting for confirmation from the Welsh Government on the Key Workers list.

If you haven’t yet emailed the school ([email protected]) and that you need to send your child in, please could you do so as soon as possible. It’s important that you email wherever possible so that we can keep a track on numbers and share relevant information with you.

I’d also like to remind you of the following:

  • One parent / carer being a key worker is enough to qualify to send a child to school
  • Children should only be sent to school on the days when the key worker has to attend work, not on any days off
  • Please continue to follow the guidance on social distancing – this is still relevant to everyone.
  • We have been made aware that there are a scam emails and texts circulating asking parents and carers to give bank details to pay for school meals – please don’t disclose any bank details in this way!
  • If you have children in the Cylch and the School and that you require them to attend, please email both the Cylch and School separately

We will be sending further information regarding next week i.e. lunch arrangements between now and Sunday evening.

Diolch am eich gwaith caled a’r cydweithrediad / Thank you for tour hard work and co-operation,

Osian Jones