Rhodd gan y CRhA / Gift from the PTA

Yn ystod y dyddiau nesaf, bydd pob disgybl yn derbyn rhodd o dedi arbennig gan y CRhA; mae’r manylion isod. Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r CRhA am eu gwaith ac am feddwl am yy disgyblion.

During the next few days, every pupil will receive a gift of a special teddy from the PTA; the details are below. We a very grateful to the PTA for their work and for thinking about the pupils.