Trafnidiaeth Ysgol / School Transport

Os ydech yn meddwl y byddwch angen trafnidiaeth ysgol ar gyfer eich plentyn fis Medi (gan gynnwys plant Bl 6 sy’n mynd i Forgan Llwyd), mae manylion pellach, gan gynnwys ffurflen gais ar gael drwy’r ddolen isod. Rhaid gwneud cais erbyn Mai 31ain.

If you think you’ll need school transport for your child in September (including Year 6 children moving to Morgan Llwyd), further details, including and application form is available through the link below. Applications must be made by May 31st.

https://beta.wrecsam.gov.uk/service/cludiant-ysgol

https://beta.wrexham.gov.uk/service/school-transport?_ga=2.223759323.1302806795.1590567036-1854611321.1590567036