Clwb ar ôl Ysgol – After School Club

Annwyl rieni, Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddwy noson cyn diwedd y tymor. Y dyddiadau na fydd yna glwb fydd dydd Gwener, 1af o Ragfyr a dydd Gwener, 15fed o Ragfyr. A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant ar y nosweithiau yma … Read more

Diwrnod Di-Wisg – Non-Uniform Day

CRhA Ysgol Bro Alun PTA Diwrnod Di-Wisg: Dydd Gwener, Tachwedd 24ain Annwyl Rieni/Ofalwyr, Rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di-wisg) ar ddydd Gwener, Tachwedd 24ain. Gan fod y Ffair Haf yn nesau; dydd Gwener Rhagfyr 1af, hoffem ofyn am gyfraniad gwirfoddol i’r stondin tombola poteli. Felly os … Read more