Dwr yfed / Drinking water

Gyda’r tywydd yn cynhesu, cofiwch ein bod yn annog y disgyblion i ddod a photel efo nhw i’r ysgol ar gyfer sicrhau eu bod yn yfed digon o ddwr yn ystod y dydd. Gall y botel gael ei llenwi efo dwr adref neu yn yr ysgol. Cofiwch os gwelwch yn dda (gan ddilyn rheoliadau statudol … Read more

Ail agor wedi’r Pasg / Reopening after Easter

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn mwynhau’r gwyliau. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor ar gyfer y disgyblion dydd Mawrth, Ebrill 26ain gan fod dydd Llun y 25ain yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Hefyd isod mae dolen i hysbysiad blaenorol efo dyddiadau hyfforddiant / gwyl banc am weddill y flwyddyn addysgol. … Read more

Cyngor Covid / Covid Guidance

Er bod newidiadau yn digwydd yfory i rai o fesurau Covid yng Nghymru, bydd y cyngor / mesurau yn ymwneud efo ysgolion yn para i fod yr un fath a maent ar hyn o bryd tan y byddwn yn torri am wyliau’r Pasg ar Ebrill yr 8fed. Felly os oes disgybl neu aelod o staff … Read more

Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd heddiw – roedd cynrychiolaeth dda iawn o’r ysgol yn cymryd rhan a phawb yn wych! Llongyfarchiadau arbennig i: Thank you to all the pupils that competed in the Urdd Eisteddfod today – the school was very well represented and they were all brilliant! Special … Read more

Eisteddfod yr Urdd 26.03.22 / Urdd Eisteddfod 26.03.22

I sylw rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd dydd Sadwrn/ FAO of those competing at the Urdd Eisteddfod on Saturday Mae’r wybodaeth isod wedi cyrraedd gan yr Urdd yn hwyr prynhawn yma / The following information has arrived from the Urdd late this afternoon:   “Annwyl Riant / Gwarchodwr, Dyma gadarnhau trefniadau ar gyfer Eisteddfod Rhanbarth … Read more

Diwrnod gwisgo glas / Wear blue day

Cofiwch am ei bod yn ddiwrnod gwisgo glas heddiw! A reminder that today is a wear blue to school day! https://ysgolbroalun.cymru/wythnos4diben-21-3-22-25-3-22-4purposesweek/ https://ysgolbroalun.cymru/dydd-dwr-byd-eang-22-3-22-world-water-day/  

Nosweithiau Rhieni / Parent Evenings

Cofiwch fod angen cwblhau y ffurflen nosweithiau rhieni erbyn 9:30am bore fory (Mawrth 22ain) os gwelwch yn dda – ebostiwyd y ffurflen at rieni a gwarchodwyr nos Lun, Mawrth 14eg. A reminder that the parents evening form, emailed to parents and carers on Monday evening (March 14th) needs to be completed by 9:30am tomorrow morning … Read more